* Bilimsel Laik E?itim ?çin '' VEL? EL K?TABI '' na buradan ula?abilirsiniz !

Vatanda? Röportajlar? 1

vatandas-roportajlari-1

Bart?n ilimizin çok önemli bir sorunu olan, Bart?n-Amasra'ya kurulmas? dü?ünülen termik santralle ilgili vatanda? ne diyor :
16 Aralık 2017 Cumartesi 11:20

1) Merhaba. Bize kendinizi tanitir misiniz?
Merhaba. Ben Ergin Bozkurt. ?stanbul’da ya??yorum. Özel bir firmada ?ç Denetim ve Kalite Müdürü olarak çal???yorum. Bart?n Kozca??z’l?y?m. Evli, bir çocuk babas?y?m. 
2) Bart?n uzun zamandir kömürlü termik santral tehditi altinda. Bu mücadele ne zamandir sürüyor? Simdiye kadar termik santral karsiti mücadele içerisinde neler yap?ld? ?
Bart?n mobil santral probleminden bu yana, ciddi anlamda termik santral tehdidi alt?nda. Bu mücadele Hattat Holding’in Amasra TTK da rödovans sözle?mesi yapmas?n?n akabinde termik santral söylemleri ile ba?lad?. Yakla??k 13 y?ld?r sürüyor. 13 y?l boyunca mücadele sürüyor ve o cennet topraklarda santral dumanlar? yükselmiyorsa çok güzel i?ler yap?lm?? demektir. Zira gerçekten örgütlü ve sürekli bir mücadele olmasayd? çoktan Amasra ve Bart?n ciddi anlamda yokolu?a geçmi?ti.
Neler yap?ld??? hususuna gelince, ilk mücadele bildi?im kadar? ile 2005 gibi TMMOB il temsilcilikleri önderli?inde olu?turulan bir yap? ile ba?lad?. Daha sonra daha geni? bir yap?ya kavu?arak ildeki hemen tüm stk’lar?n kat?l?m? ile Bart?n Platformu olu?turuldu.
Mücadele, hem hukuki, hem bürokratik olarak tüm geli?meler takip edilip titizlikle kararlar al?n?p uygulamaya geçirilerek sürdürüldü. ÇED Toplant?lar?n?n boykotu, Ankara’daki protestolar, köy ziyaretleri toplant?lar?, kitlesel mitingler, ekoloji sorunu olan di?er bölgelerde mücadele eden çevre örgütleri ile sürekli temaslar vb gibi ad?mlar hem halk?n bilinçlenmesine, hem hakl?l???m?z?n daha çok kabul görmesi ve desteklenmesi anlam?nda iyi olan geli?melerdir.
Bizlerde ?stanbul’da ya?ayan Bart?n’l?lar olarak bu konuya duyars?z kalm?yoruz. ?lk olarak Bart?n Çevre Gönüllüleri, devam?nda Bart?n Ya?am Birlikteli?i gibi ba??ms?z yap?lar olu?turarak ?stanbul’da Amasra’da ki santral sorununa ses getirmeye ve destek bulmaya çal??t?k. Burada HEMA n?n Maslaktaki hala kaçak olan merkez binas? önünde bas?n aç?klamas? yapt?k, ?stiklal caddesinde bas?n aç?klamas? yap?p Ulusal Kanal’da ve Hayat TV de konu ile ilgili programlara kat?l?p bilgi vermeye çal??t?k. ?stanbul’da STK ve çevre örgütleri ile dayan??ma içine girdik.
Gözümüz kula??m?z kalbimiz Bart?n’da atarken Bart?n’a her türlü giri?imlerinde destek olduk
3) Neden bunca y?ld?r Bartin'a israrla termik santral yapmak istiyorlar?
Bu soru özünde asl?nda kapitalist sistem ve ekoloji özelinde de?erlendirilmeli. Bu ba?lamda bu soruya sayfalar dolusu yan?t verilebilir. Fakat özet olarak ?unu söyleyebilirim, enerjide d??a ba??ml?y?z, kendi enerjimizi üretece?iz söyleminin ard?na s???narak ülkenin hemen tamam?n?n pe?ke? çekilmesi söz konusu. Artvin’den Bolu’ya 3000 civar?nda onaylanm??, onay bekleyen yahut yap?m? tamamlanm?? HES projesi, 60 civar?nda Termik santral projesi ve yüzlerce maden ve ta? oca?? projesi var.  Geli?mi? bütün ülkelerin fosil yak?tl? ve hatta nükleer santrallerden vazgeçip (kendi ülkelerindeki) 3. Dünya ülkelerine bunlar? enerji ba??ms?zl???n?z? kazan?n masal?yla sat?lmas? akabinde geli?en enerji politikalar?m?z?n sonucudur tüm bunlar. Örne?in 2005 y?l?nda Dünya Su Forumunda suyun ticari bir meta olarak tan?mlanmas? akabinde Karadeniz’de HES projelerinin hortlamas? gibi ABD’nin Almanya’n?n vb ülkelerin fosil yak?ttan vazgeçip santralleri sökmesi sonucu Termik Santral projesi patlamas? ya?and?. Bunda devletin enerji politikalar? içinde projeler için verdi?i te?vikler, al?m garantileri, çed yönetmeliklerindeki de?i?iklikler ve bu yol üzerindeki do?ay? ve insan? korumay? amaçlayan engellerin kald?r?lmas? bu projeleri hortlatm?? ve Bart?n’da kömür rezervi zenginli?i bak?m?ndan kaç?n?lmaz olarak bu rant projelerinden nasibini alm??t?r. 
4)Guzelcehisar'daki çevre katliami hakk?nda ne dü?ünüyorsunuz? Bu konuda Bart?nl?lar birsey yap?yor mu?
Güzelcehisar’daki çevre katliam?n?n ak?lla, mant?kla, vicdanla, kültürle, turizmle, yat?r?mla, tan?t?mla vs aç?klanmas? mümkün de?il. Bu proje aç?k aç?k bölgeyi turizme kazand?r?yoruz söyleminin arkas?na s???n?p tamamen rant elde etmektir.
Ülkemizdeki kal?nt?lardan çanak çömlek, vatan topra??n? arsa olarak gören bir zihniyet taraf?ndan yönetiliyoruz. Zira bu tarz projelerin olmas? bizleri ?a??rtm?yor. Ama ne yaz?k ki olan ülkemize ve de?erlerine oluyor. 
5)Eklemek istedi?iniz baska birsey var m? ?
Eklemek istedi?im ?ey ?udur. Yeter art?k. Yetti…Bu güzel ülkeye k?ymay?n efendiler…

Haber okunma sayısı: 31648Yazdır

YORUM EKLE

Yorum Başlığı

Yorum

YORUMLAR

Tüm Yorumlar
  • Bu habere henüz yorum yapılmamış. Ä°lk yorum yapan siz olun.

DİĞER HABERLER


ÇOK OKUNANLAR

Listelenecek kayıt bulunamadı

BARTIN - HAVA DURUMU

BARTIN

FOTO GALERÄ°

VÄ°DEO GALERÄ°